Genel Sözleşme Şartları ROHDE, spol. s.r.o ve Helmut Rohde GmbH 15.03.2024

Tüm teslimatlarımız ve hizmetlerimiz aşağıda belirtilen sözleşme hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

1. Geçerlilik

1.1 Aşağıdaki sözleşme şartları, Helmut Rohde GmbH şirketi ve merkezi Çek Cumhuriyeti’nde bulunan yavru kuruluşu Rohde spol. s r.o. (metnin devamında “satıcı” olarak geçecektir) için geçerlidir. Metnin devamında “satıcı” kavramı kullanıldığında, sözleşme şartları burada belirtilen ya da henüz belirtilmeyen, ancak gelecekte eklenecek olan yavru kuruluşlar için de aynı şekilde ve buradaki anlama uygun olarak geçerlidir.

1.2 Bu Genel Sözleşme Şartları, münhasıran Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 14. maddesi kapsamına giren şirketler, yani ticari veya bağımsız mesleki kullanım için mal veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler veya tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar, kamu hukuku kapsamındaki kişiler ve kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için geçerlidir.

1.3 Satıcının tüm teslimatları, hizmetleri ve teklifleri münhasıran bu Genel Sözleşme Şartları temelinde gerçekleştirilir. Bu şartlar, satıcının kendisinin sunduğu teslimatlar veya hizmetlere ilişkin sözleşme ortaklarıyla (metnin devamında “sipariş veren” olarak da olarak kullanılacaktır) sözleşme ortaklarıyla yaptığı tüm sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Şartlar, üzerinde ayrıca özel olarak mutabakata varılmamış olsalar dahi, sipariş verene gelecekte yapılacak tüm teslimatlar, verilecek hizmetler veya teklifler için de geçerlidir.

1.4 Sipariş verenin veya üçüncü tarafların sözleşme şartları, satıcı münferit durumlarda bunların geçerliliğine özellikle itiraz etmese dahi geçerli olmaz. Satıcı, sipariş verenin veya üçüncü bir tarafın sözleşme şartlarını içeren yazılı bir metni ortaya atsa veya buna işaret etse dahi, bu, söz konusu sözleşme şartlarının geçerli olduğunu kabul ettiği anlamına gelmez.

2. Teklif ve sözleşmenin gerçekleşmesi, malın karakteristik özellikleri, İptal

2.1 Teklifler, bağlayıcı olduğu ya da belirli bir kabul süresi açıkça belirtilmediği sürece herhangi bir yükümlülük getirmez ve bağlayıcı değildir.

2.2 Sipariş veren, siparişle birlikte daha kısa bir kabul süresi belirtmediği sürece, siparişin satıcının eline geçtiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere, siparişe 14 gün boyunca bağlı kalır.

2.3 Yazılı sözleşme hükümleri, teklif, siparişin yazılı teyidi ve bu sözleşmenin şartları, sözleşmenin esas içeriğini oluşturur. Sözleşmenin hiçbir sözlü eki bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin imzalanmasından önce satıcı tarafından yapılmış olan sözlü vaatler yasal olarak bağlayıcı olmayıp, sözleşme tarafları arasındaki sözlü anlaşmaların yerini, her halükarda bağlayıcı olmaya devam edecekleri açıkça belirtilmedikçe, yazılı sözleşme alır.

2.4 Bir sözleşme, bu sözleşmenin imzalanmasıyla akdedilmiş olur. Bir sipariş onayı verildiğinde, sözleşme, sipariş onayının müşterinin eline geçmesiyle geçerli olur.

2.5 Bu Genel Sözleşme Şartları da dahil olmak üzere, eklemeler ve üzerinde mutabakata varılmış hükümlerde değişikliklerin geçerli olabilmesi için, bunların yazılı olarak yapılması gerekir. Satıcının genel müdürleri ya da imza yetkisi olan kişiler haricinde kalan çalışanların, yazılı anlaşmadan farklı sözlü anlaşmalar yapma yetkisi yoktur. İmzalı beyanın bir kopyasının iletilmesi şartıyla, özellikle faks veya e-posta olmak üzere, telekomünikasyon ile yapılan iletim, sözleşmenin yazılı olması şartını yerine getirmek için yeterlidir.

2.6 Satıcının teslimatın veya hizmetin nesnesi hakkında belirttiği bilgiler (örneğin ağırlıklar, ölçüler, kullanım değerleri, yük taşıma kapasitesi, toleranslar ve teknik veriler) ve bunun görsel temsilleri (örneğin çizimler ve resimler), satın alınan nesnenin sözleşmede öngörülen amaçla kullanılabilirliği için kesin bir örtüşme gerektirmedikçe, yalnızca yaklaşık değerlerdir. Bu değerler, nesnenin garanti edilen karakteristik özelliklerini değil, teslimatın veya hizmetin tanımını yapar veya özelliklerini belirtir. Ticaret alanında alışılagelmiş sapmalara, yasal düzenlemelerin neden olduğu veya yapılan teknik iyileştirmeler sonucu ve yapı parçalarının eşdeğer parçalarla değiştirilmesi sonucu oluşan sapmalara, sipariş edilen nesnenin sözleşmede öngörülen amaçla kullanılabilirliğini bozmadığı sürece, izin verilir. Sipariş verene, malların kalitesi ve dayanıklılığı hakkında, sipariş verenin yasal taleplerine halel getirmeksizin ek haklar tanıyan beyanlar, yalnızca bu hakların bir ek hak olduğunun açıkça belirtilmesi takdirde Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 443. maddesi uyarınca bir karakteristik özellik ve dayanıklılık garantisi teşkil eder. Ürün broşürlerinin içeriği, malın karakteristik özellikleri hakkında bağlayıcı bir bilgi değildir; fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar değişebilir.

2.7 Verilmiş olan bir siparişin kararlaştırılan teslimat tarihinden en az 2 hafta öncesine kadar herhangi bir neden belirtilmeden ücretsiz olarak iptal edilmesi mümkündür. Teslimat tarihi olarak bir takvim haftası kararlaştırılmış olması halinde, son teslim tarihi hesaplanırken söz konusu takvim haftasının ilk iş günü geçerlidir. Siparişin teslimat tarihinden önceki iki hafta içinde (teyit edilen teslimat tarihi) alıcı tarafından iptal edilmesi halinde, 100 € tutarında bir işlem ücreti alınır. Alıcı, net değeri 10.000 €’ya kadar olan malların %15 oranındaki tutarı, net değeri 30.000 €’ya kadar olan malların %30’u ve net değeri 30.001 €’yu aşan malların ise %60’ı oranında bir tutar öder. Bu düzenleme, sanat ve zanaat alanının seri ürünleri ve yedek parçaları için geçerlidir.

3. Teslimat süresi ve teslimatta gecikme

3.1 Teslimat süreleri, ancak açıkça teslimat süresi olarak kararlaştırıldığında ve ayrıca teslimat süresi olarak belirtildiklerinde bağlayıcıdır.

3.2 Malın gönderme yoluyla teslim edileceği kararlaştırıldığında, teslimat süreleri ve teslimat tarihleri nakliye şirketine, kargoya veya nakliye ile görevlendirilen üçüncü tarafa teslim edilme zamanını ifade eder.

3.3 Satıcı, mücbir sebeplerden veya sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülemeyen olaylardan (örneğin her türlü operasyonel aksaklık; malzeme veya enerji tedarikindeki zorluklar; nakliyede gecikmeler; grevler; yasal lokavtlar; işgücü, enerji veya hammadde kıtlığı; gerekli resmi izinlerin alınmasında ortaya çıkan zorluklar; resmi önlemler; tedarikçilerin teslimat yapmaması veya doğru teslimat ve zamanında teslimat yapmaması gibi olaylardan) kaynaklanan ve satıcıdan kaynaklanmayan teslimat imkansızlıklarından ya da teslimat gecikmelerinden sorumlu tutulmaz. Bu tür olayların satıcının teslimatı yapmasını veya hizmeti vermesini önemli ölçüde zorlaştırması ya da imkansız hale getirmesi halinde ve bu engellerin süresinin geçici nitelikte olmaması halinde, satıcının sözleşmeden çekilme hakkı vardır. Engellerin süresinin geçici nitelikte olması halinde, teslimatın yapılması veya hizmetin verilmesi süreleri uzatılır ya da engelin süresi ve buna eklenen makul bir ek süre verilerek teslimat veya hizmet verme tarihleri ileri bir tarihe ertelenir. Siparişi verenin, gecikme nedeniyle teslimatı veya hizmeti kabul etmesi artık makul değilse, siparişi veren bunu satıcıya ivedilikle yazılı olarak bildirerek sözleşmeden geri çekilebilir.

3.4 Satıcının bir teslimatı yapmakta veya hizmeti vermekte gecikmesi ya da hangi nedenle olursa olsun bir teslimatı yapmanın veya hizmeti vermenin satıcı için imkansız hale gelmesi durumunda, satıcının tazminat yükümlülüğü bu Genel Sözleşme Şartlarının 8. maddesi uyarınca sınırlandırılır.

4. Teslimat, zarardan doğan sorumluluğun siparişi verene geçmesi, sevkıyat, ambalaj, sigorta ve teslimatın önündeki engeller

4.1 Teslimat depo çıkışıdır, teslimatın gerçekleştirileceği yer ve daha sonraki teslimatların yerine getirilme yeri de depodur.

4.2 Siparişi verenin talebi üzerine ve masrafları üstlenmesi şartıyla, mal başka bir varış yerine gönderilir (gönderme yoluyla satış). Başka bir teslimat yolu kararlaştırılmadıkça, satıcının sevkıyatın türünü (özellikle nakliye şirketini, sevkıyat rotasını, ambalajı) belirleme hakkı vardır. Siparişi veren için makul olması halinde, kısmi teslimatlara izin verilir. Satıcı, sevkıyatı yalnızca siparişi verenin açık talebi halinde ve masrafları siparişi verene ait olmak üzere hırsızlık, kırılma, nakliye, yangın, su hasarlarına ve diğer sigortalanabilir risklere karşı sigortalar.

4.3 Malın kazaen kaybolma ve kazaen bozulma riski, en geç malın teslim edilmesiyle siparişi verene geçer. Ancak gönderme yoluyla satış durumunda, malın kazaen kaybolma, kazaen bozulma riski ve gecikme riski, malın nakliye şirketine, kargoya veya malın nakliyesi ile görevlendirilen kişiye veya kuruluşa teslim edilmesiyle bunlara geçer. Malın siparişi veren tarafından kabul edilmesi kararlaştırılmışsa, bu, riskin devri için belirleyicidir. Bundan başka, bir kabul etme adımı kararlaştırılmış olması durumunda, bunun için İstisna Akdi Hukukunun yasal hükümleri geçerlidir. Satın alanın kabulde gecikmesi halinde, bu, teslim etmiş veya kabul etmiş olmaya eşdeğer sayılır.

4.4 Malın sevkıyata hazır olduğu halde satıcının sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı sevkıyatın gecikmesi halinde, sevkıyat bildiriminin siparişi veren tarafından alınmasıyla birlikte risk siparişi verene geçer. Bu, teslimatların kısmen yapılması veya satıcının başka hizmetler (örneğin sevkıyat veya kurulum) üstlenmiş olması halinde de geçerli olur. Bu, “taşıma ücreti ödenmiş” (navlunsuz) bir teslimat kararlaştırılmış olması halinde de geçerlidir.

4.5 Riskin siparişi verene geçmesinden sonraki depolama masraflarını siparişi veren karşılar. Malın satıcı tarafından depolanması durumunda, depolama masrafı, her geçen hafta için depolanan teslimat ürünlerinin fatura tutarının %0,25’i kadardır. Daha fazla veya daha düşük depolama masrafı talep etme ve bunu kanıtlama hakkı saklı tutulur.

5. Fiyat ve ödeme

5.1 Fiyatlar, sipariş onaylarında belirtilen hizmet ve teslimatları kapsar. Fiyatlar, malın fabrika çıkış fiyatını, buna ek olarak ambalajı, yasal KDV’yi, ihracat teslimatlarında gümrük vergilerini, harçları ve diğer kamu masraflarını içerir ve avro olarak belirtilir. Ek ve özel hizmetler ayrıca fatura edilir. Bu hizmetler kurulum, montaj, bağlantı, fonksiyon testleri, devreye alım, test işletimi ve/veya personele işi gösterme ve öğretme masraflarıdır.

5.2 Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra kendisinin sorumlu olmadığı koşullar (örneğin ücret artışı, malzeme fiyatlarının artışı, vergi artışları vb.) nedeniyle üretim ve teslimat maliyetlerinin artması halinde, teslimattan önce siparişi verene fiyat artışını zamanında bilgilendirmesi şartıyla (liste) fiyatlarını bu artışa göre değiştirme hakkını saklı tutar. Bir yıllık bir süre içinde toplam fiyat artışı %1 oranını geçmediğinde, fiyat artışı yapılamaz. Üzerinde mutabık kalınan net sipariş tutarının %5’inden daha fazla tutan bir fiyat artışı talep edilmesi halinde, fiyatın %5’ini aşan kısmı için siparişi verenin onayı gereklidir. Bu onay, siparişi verenin, %5’i aşan bir fiyat artışının kendisine duyurulmasından itibaren 14 gün içinde kendisine tanınan özel iptal hakkını kullanmaması ve satıcının fiyat artışını siparişi verene bildirirken bu artışın %5 sınırını aştığını özellikle belirtmiş olması halinde, bu onay verilmiş sayılır. Müşterinin bu özel iptal hakkı için bildirim süresi, ayın sonunda dolmak üzere bir takvim ayıdır.

5.3 Satın alım fiyatı, faturalandırma tarihinden ve malın teslimatından veya kabul edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde ödenir. Fiyattan yapılacak herhangi bir kesinti, yalnızca bu konuda önceden yazılı bir mutabakata varılmışsa mümkündür. Satıcı istediği her zaman, sürmekte olan bir iş ilişkisi çerçevesi dahilinde olsa dahi, teslimatı fiyatın tamamen ya da kısmen peşin ödenmesi karşılığında yapma hakkına sahiptir. Buna ilişkin çekince, en geç sipariş onayı ile birlikte beyan edilmelidir.

5.4 Siparişi veren, yukarıda belirtilen son ödeme tarihinin sona ermesi üzerine temerrüte (gecikme) düşer. Satın alım fiyatına üzerinden temerrüt süresi boyunca, geçerli yasal temerrüt faizi oranında faiz tahsil edilir. Temerrütten kaynaklanan zararı müteakip daha fazla faiz talep etme hakkı saklı tutulur. Tüccarlara karşı, ticari vade faiz talebi (HGB, Alman Ticaret Kanununun 353. maddesi) bundan etkilenmez.

5.5 Siparişi veren, sadece tartışmasız veya yasal olarak belirlenmiş talepleri mahsup edebilir ve sadece bu tür taleplere dayanarak bir alıkoyma hakkı ileri sürebilir. Satıcıya karşı para talebi içermeyen bir talebin geçerli olması için bizim onayımız gerekir.

5.6 Satıcının, sözleşmenin imzalanmasından sonra, siparişi verenin kredi itibarını önemli ölçüde azaltması muhtemel olan, (aynı çerçeve anlaşmanın geçerli olduğu diğer münferit siparişler de dahil olmak üzere) ilgili sözleşmeye ait ödenmemiş alacaklarının siparişi veren tarafından ödenmesini tehlikeye atan koşulların farkına varması halinde, henüz yapılmamış teslimatları veya hizmetleri yalnızca ön ödeme karşılığında veya teminat gösterilmesi halinde gerçekleştirme veya verme hakkı vardır.

6. Montaj sırasında çaba gösterme yükümlülüğü

6.1 Montaj çalışmalarının başlamasından önce siparişi veren, nereden geçtiği görünmeyen elektrik, gaz ve su borularının veya benzer tesisatların konumları hakkında gerekli bilgileri ve gerekli yapısal verileri kendisinden talep edilmeden bildirir.

6.2 Kurulum veya montaj çalışmalarının başlamasından önce, işin başlaması için gerekli malzemeler ve nesneler kurulum veya montaj sahasında hazır bulunmalı ve tüm hazırlık çalışmalarının, kurulum veya montajın kararlaştırıldığı şekilde başlatılabileceği ve kesintisiz olarak yürütülebileceği ölçüde ilerlemiş olması gereklidir. Erişim yolları ve kurulum veya montaj sahası düzleştirilmiş ve temizlenmiş olmalıdır.

6.3 Kurulum ve montajın tüm masraflarını siparişi veren karşılar. Siparişi veren özellikle aşağıdaki şu hizmetleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür: gerekli vasıflı ve vasıfsız işgücü de içinde olmak üzere tüm hafriyat, inşaat ve diğer branş dışı yardımcı işler, yapı malzemeleri ve yağlama malzemeleri; iskele, kaldırma araçları ve diğer ekipmanlar gibi montaj ve devreye alma için gerekli nesneler ve malzemeler, yakıtlar ve yağlama maddeleri; bağlantılar da dahil olmak üzere kullanım noktasında enerji ve su; ısıtma ve aydınlatma; montaj sahasında makine parçalarının, ekipmanların, malzemelerin, aletlerin ve benzerlerinin depolanması için yeterli büyüklükte, kuru ve kilitlenebilir, uygun odalar ve montaj personeli için koşullara uygun sıhhi tesisler de dahil olmak üzere yeterli çalışma ve dinlenme odası; buna ek olarak, siparişi verenin kendi mal ve varlıklarını korumak için alacağı önlemlerin aynısını bizim mal ve varlıklarımız ve şantiyedeki montaj personelini korumak için de alması gereklidir; montaj sahasının özel koşulları nedeniyle gerekli olan koruyucu giysiler ve koruyucu cihazlar sağlanmalıdır.

6.4 Siparişi veren, talep edilmesi halinde, montaj personelinin çalışma süresini, kurulumun, montaj veya devreye alma işlemlerinin tamamlandığını ivedilikle belgelendirmelidir.

7. Siparişi verenin teminattan doğan hakları

7.1 Aşağıda aksi belirtilmemiş olması halinde, maddi kusurlar ve hukuki kusur ve eksiklikler (yanlış ve düşük kaliteli teslimatlar, amacına uygun olmayan montaj veya kusurlu montaj talimatları da dahil olmak üzere) bulunması halinde, siparişi verenin hakları bağlamında yasal düzenlemeler geçerlidir.

7.2 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa, garanti süresi riskin siparişi verene geçmesinden itibaren bir yıldır.

7.3 Bu, siparişi verenin canının, bedeninin ve sağlığının zarar görmesinden veya satıcının veya vekillerinin kasıtlı veya ağır ihmalle görev ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri için geçerli değildir, bu talepler yasal düzenlemeler uyarınca zaman aşımına uğrar.

7.4 Teslim edilen ürünler, siparişi verene veya siparişi veren tarafından tayin edilen üçüncü taraflara teslim edildikten sonra derhal dikkatle incelenmelidir.  Derhal ve dikkatle yapılan bir inceleme ile fark edilebilecek bariz kusurlar veya diğer kusurlar, satıcının eline teslimattan sonraki 7 (yedi) iş günü içinde yazılı bir kusur bildirimi olarak geçmezse, siparişi veren tarafından onaylanmış sayılır.  Diğer kusurlar, kusurun ortaya çıktığı andan itibaren 7 (yedi) iş günü içinde satıcının eline yazılı bir kusur bildirimi olarak geçmediğinde, teslim edilen ürünler siparişi veren tarafından onaylanmış sayılır; ancak kusurun normal kullanım sırasında daha önce ortaya çıkmış olması halinde, daha önceki tarih şikayet bildirim süresinin başlangıcını belirler. Siparişi verenin malı derhal incelememesi ve kusuru bildirmemesi halinde, siparişi veren kusurdan doğacak dolaysız veya dolaylı tüm haklarını kaybeder.

7.5 Hakkında şikayet bildirilen teslim edilmiş bir mal, satıcının talebi üzerine, satıcıya taşıma ücreti ödenmiş olarak geri gönderilir. Şikayetin haklı olması durumunda, satıcı en uygun fiyatlı nakliye türünün masraflarını geri öder; bu, teslim edilmiş bir malın kullanılacağı yerden başka bir yerde bulunması nedeniyle maliyetlerin artmasına sebep olacağı durumlarda geçerli olmaz.

7.6 Siparişi verenin satıcının izni olmaksızın teslim edilmiş malda değişiklik yapması veya üçüncü taraflara yaptırması ve bu değişikliklerin kusurun giderilmesini imkansız hale getirmesi veya makul olmayan bir şekilde zorlaştırması halinde garanti geçerli olmaz. Her halükarda, kusurun giderilmesinde değişiklikten kaynaklanan ek masrafları siparişi veren karşılar.

7.7 Bazı durumlarda müşteri ile üzerinde anlaşılarak kullanılmış malların teslim edilmiş olması durumunda, kusurlara ilişkin hiçbir garanti verilmez.

8. Kusurdan kaynaklanan zararın tazmin sorumluluğu

8.1 Satıcının, yasal nedenlere bakılmaksızın, özellikle imkansızlık, gecikme, kusurlu veya yanlış teslimat, sözleşmenin ihlali, sözleşme müzakereleri sırasında yükümlülüklerin ihlali ve yetkisiz eylemden kaynaklanan zararların tazmin sorumluluğu, bir kusur söz konusu olması halinde, bu madde, yani 8. madde uyarınca sınırlı tutulur.

8.2 Satıcı, yönetim organlarının, yasal temsilcilerinin, çalışanlarının veya diğer yardımcılarının basit ihmali halinde, bu ihmal sözleşmenin vazgeçilmez yükümlülüklerinin ihlalini içermediği sürece, bunlardan sorumlu tutulmaz. Sözleşmenin vazgeçilmez yükümlülükleri, hukuki ve kalite eksikliklerinin, kusurlarının ve hatalarının bulunmamasıdır. Kalite eksikliği veya hatası ile, ürünün işlevselliği veya kullanılabilirliğini önemli derecede bozan kusurlar kastedilir. Sözleşmenin vazgeçilmez diğer yükümlülükleri, müşterinin teslim edilen malı sözleşmeye uygun olarak kullanmasını sağlamayı amaçlayan veya siparişi verenin personelinin canını ve bedenini korumayı veya mülkünü önemli hasarlardan korumayı amaçlayan bilgilendirme, koruma ve özen gösterme yükümlülükleridir.

8.3 Satıcının bu sözleşmenin madde 8.1 uyarınca esasa ilişkin olarak zararı tazmin sorumluluğu bulunması halinde, bu sorumluluk, satıcının sözleşme yapılırken sözleşme ihlalinin olası bir sonucu olarak öngördüğü veya alışılmış gerekli özene göre öngörmesi gereken zararlarla sınırlıdır. Teslim edilen malın kusurlarından kaynaklanan dolaylı zararlar ve bunlara dayanan diğer zararlar, teslim edilen malın yalnızca amacına uygun olarak kullanılması durumunda bu tür bir zararın ortaya çıkmasının beklenebileceği durumlarda tazmin edilir.

8.4 Yukarıda bahsedilen sorumluluk reddi ve sınırlamaları, satıcının yürütme organları, yasal temsilcileri, çalışanları ve diğer yardımcıları için de aynı ölçüde geçerlidir.

8.5 Satıcının teknik bilgiler sağladığı veya danışmanlık sıfatıyla hareket ettiği ve bu bilgilerin veya tavsiyelerin sözleşmeyle kararlaştırılan hizmet kapsamının dışında kaldığı durumlarda, bu ek hizmet, ücretsiz olarak ve herhangi bir tazmin sorumluluğu oluşmaksızın verilir.

8.6 Bu maddenin yukarıda belirtilen düzenlemeleri, satıcının kasıtlı davranışı, ürünün garanti ettiği karakteristik özellikleri, cana, bedene ve sağlığa zarar verilmesi veya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluklar için geçerli değildir.

9. Mülkiyeti saklı tutma

9.1 Satıcı tarafından satın alana teslim edilen mallar, teminat altına alınan tüm alacaklar tamamen ödeninceye kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Mallar ve aşağıdaki hükümler uyarınca malların yerini alan, mülkiyeti saklı tutulan kapsamındaki mallar sözleşme metninde bundan sonra “mülkiyeti saklı tutulan mallar” olarak kullanılacaktır.

9.2 Siparişi veren, mülkiyeti saklı tutulan malları usulünce yapılan ticari işlemler dahilinde paraya çevirme, işleme ve satma hakkına sahiptir. Rehin verilmesine ve teminat yoluyla devrine izin verilmez.

9.3 Siparişi veren mülkiyeti saklı tutulan malları işlediğinde, bu işlenmenin satıcı adına ve hesabına üretici olarak gerçekleştirildiği ve satıcının doğrudan yeni oluşturulan malın mülkiyetini veya –işleme birden fazla mal sahibine ait malzemeler kullanılarak gerçekleştiriliyorsa veya işlenen ürünün değeri mülkiyeti saklı tutulan malların değerinden yüksekse– ortak mülkiyetini (kısmi mülkiyet), mülkiyeti saklı tutulan malların değerinin yeni oluşturulan malın değeri oranında elde ettiği kabul edilir. Satıcı için bu tür bir mülkiyet ediniminin gerçekleşmemesi durumunda, siparişi veren, yeni oluşturulan ürünün gelecekteki mülkiyetini veya –yukarıda belirtilen oranda– ortak mülkiyetini satıcıya teminat olarak devreder. Mülkiyeti saklı tutulan malların bir bütün olarak bir ürün oluşturmak üzere diğer ürünlerle birleştirilmesi veya ayrılmaz bir şekilde karıştırılması ve diğer ürünlerden birinin ana ürün olarak kabul edilmesi halinde, satıcı –ana ürünün kendisinin olması şartıyla– bir bütün olan ürünün ortak mülkiyetini satın alana madde 9.3’te belirtilen oranda devreder.

9.4 Mülkiyeti saklı tutulan malların yeniden satılması durumunda, satın alan –satıcının mülkiyeti saklı tutulan mallarda ortak mülkiyet sahibi olması durumunda ortak mülkiyet payı oranında– alıcıya karşı ortaya çıkan talebi şimdiden tedbir olarak satıcıya devreder. Aynı durum, mülkiyeti saklı malların yerine geçen veya mülkiyeti saklı mallarla ilgili olarak ortaya çıkan –sigorta talepleri veya kayıp veya tahrip durumunda yetkisiz eylemden kaynaklanan talepler gibi– diğer talepler için de geçerlidir. Satıcı satın alana, satıcıya devredilen alacakları kendi adına tahsil etmesi için, yetkinin iptali mümkün olmak üzere, yetki verir. Satıcı bu otomatik ödeme yetkisini ancak bu durumun gerçekleşmesi durumunda iptal edebilir.

9.5 Üçüncü tarafların mülkiyeti saklı tutulan mallara erişimi durumunda, siparişi veren bunların satıcının mülkiyetinde olduğunu belirtir ve satıcının mülkiyet haklarını kullanmasını sağlamak için satıcıya bu durumu derhal bilgilendirir. Üçüncü tarafın bu bağlamda ortaya çıkan adli veya adli olmayan masrafları satıcıya geri ödeyecek durumda olmaması halinde, satıcıya karşı bu masrafların sorumluluğunu siparişi veren üstlenir.

9.6 Satıcı, mülkiyeti saklı tutulan mallardan ve bu malların yerini alan ürünlerden ve alacaklardan, bunların değeri teminat altına alınan alacakların %50’sini aştığı takdirde vazgeçer. Vazgeçilecek ürünlerin seçimini satıcı yapar.

9.7 Siparişi verenin ödemede gecikmesi halinde, satıcı iptal durumunda masrafları kendisine ait olmak üzere, mülkiyeti saklı tutulan malların iadesini talep etme hakkına sahiptir.

10. Mülkiyet ve telif hakları

10.1 Satıcı, kendisinin sunduğu veya sağladığı tüm hizmetlerin, özellikle kendisinin oluşturduğu programların, çizimlerin ve diğer belgelerin tüm hakları dahil olmak üzere, bunlar siparişi verene teslim edilmiş olsalar da, sınırsız mülkiyet hakkını saklı tutar. Bunlar siparişi verene, UWG’nin (Haksız Rekabetle Mücadele Yasasının) 18. maddesinde açıklanan düzenlemeler uyarınca teslim edilir. Planlar, taslaklar ve benzerlerinde değişiklikler, yalnızca satıcı tarafından yapılabilir. Sözleşme şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olan kullanım haklarının devri, (telif hakları gibi) koruyucu özel hakların mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, ayrıca yazılı bir anlaşma gerektirir. Siparişi veren sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, özellikle çoğaltma ve yayma, üçüncü taraflara verme veya dolaylı ve dolaysız taklit ederek aynısını üretme olmak üzere, her türlü başka kullanımdan kaçınmayı taahhüt eder.

10.2 Siparişi verenin, esas olarak satıcının planlarına ve konseptlerine tekabül eden sergiler veya etkinlikler düzenlemesi halinde, madde 10.1 kapsamındaki yükümlülükleri ihlal ettiği varsayılır. Bu durumda, siparişi verenin bunun aksini kanıtlama hakkı vardır.

10.3 Madde 10.1 kapsamındaki yükümlülükleri ihlal edilmiş olması durumunda satıcının, en azından planlama, tasarım ve konsept hizmetleri için ek ücret isteme hakkı vardır. Diğer tazminat talepleri bundan etkilenmez. Siparişi verenin herhangi bir zararın oluşmadığını ya da istenen miktarda oluşmadığını kanıtlama hakkı vardır.

10.4 Bir sözleşme üzerinde mutabakata varılamadığında, o zamana dek verilmiş olan çizimler, belgeler ve diğer hizmetler satıcıya derhal iade edilir.

10.5 Üçüncü tarafların belgelere ve diğer hizmetlere erişimine yalnızca satıcının buna onay vermesi şartıyla izin verilir. Bu hükmün ihlali durumunda siparişi veren, üçüncü tarafların satıcıya karşı oluşan taleplerini tazmin etmekle yükümlüdür.

10.6 Siparişi verenin sözleşme konusu olan ürünün üretimi için malzeme veya belge vermesi halinde, siparişi veren, verdiği belgelere dayanarak gerçekleştirilen üretim ve teslimatın üçüncü tarafların mülkiyetinin korunma haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Satıcı, siparişi verenin üçüncü taraflara teslim ettiği üretim ve teslimat bilgilerinin ve belgelerinin üçüncü tarafların mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Siparişi veren, satıcıyı üçüncü tarafların olası tüm tazminat taleplerini derhal tazmin etmeyi ve mülkiyet korunma haklarının ihlalinden kaynaklanan her türlü zararı ödemeyi ve talep edilmesi halinde avans ödemeyi taahhüt eder.

11. Uygulanacak hukuk, ifa yeri, yargı yeri, nihai hüküm

11.1 Bu sözleşme sadece Alman hukukuna tabidir. BM satış hukukunun uygulanması hariç tutulur.

11.2 Siparişi veren tarafından yapılan ödemeler için de ifa yeri satıcının iş yerinin bulunduğu yerdir.

11.3 Siparişi verenin tüccar, kamu hukuku kapsamında olan tüzel bir kişilik veya kamusal ve yasal kapsamda özel bir fon ise veya siparişi verenin Federal Almanya Cumhuriyeti içinde genel bir yargı yeri yoksa, satıcı ile siparişi veren arasındaki sözleşme ilişkisinden dolaylı veya dolaysız kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri, satıcının takdirine bağlı olarak Rosenheim’dır. Ancak bu gibi durumlarda, satıcıya karşı açılacak yasal davalarda tek yargı yeri Rosenheim’dır.

11.4 Bu sözleşme hükümlerinin herhangi birinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, teslimat sözleşmesi ve bu sözleşme koşullarının geri kalan hükümleri yine de geçerli kalır. Sözleşmenin veya bu Genel Sözleşme Şartlarının bir hükmünün geçersiz olması veya düzenleme boşlukları içermesi halinde, yasal olarak geçerli olan hükümler, bu boşlukları doldurmak için, sözleşme taraflarının boşluktan haberdar olsalardı sözleşmenin ekonomik hedeflerine ve bu Genel Teslim Şartlarının amacına uygun olarak kabul edecekleri yasal olarak etkili hükümler kabul edilmiş sayılır.