Všeobecné smluvní podmínky 15.03.2024, ROHDE, spol. s.r.o, Helmut ROHDE GmbH

1. Platnost

1.1 Následující smluvní podmínky platí pro společnost Helmut Rohde GmbH a její dceřinou společnost, Rohde spol. s r.o. se sídlem v České republice (dále jen „prodávající“). Hovoří-li se níže o prodávajícím, platí tato ustanovení ve stejném rozsahu obdobně pro uvedené, příp. zde ještě neuvedené, avšak budoucí dceřiné společnosti.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní jen ve vztazích s podnikateli ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku, tedy fyzickými nebo právnickými osobami nebo osobními společnostmi s právní subjektivitou, které získávají zboží nebo plnění za účelem použití v rámci obchodní činnosti nebo samostatného výkonu povolání, a ve vztazích s osobami veřejného práva a zvláštními majetkovými formami veřejnoprávní povahy.

1.3 Veškeré dodávky, plnění a nabídky prodávajícího se řídí výhradně těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Tyto jsou součástí všech smluv, které prodávající uzavírá se svými smluvními partnery (dále také jen „zákazník“) ohledně jím nabízených dodávek nebo plnění. Řídí se jimi také všechny budoucí dodávky, plnění nebo nabídky vůči zákazníkovi, a to i tehdy, nebude-li to znovu zvlášť ujednáno.

1.4 Obchodní podmínky zákazníka nebo třetí osoby se nepoužijí, a to ani tehdy, když prodávající jejich platnost v jednotlivém případě zvlášť nenamítne. I když se prodávající odvolává na písemnost, která obsahuje nebo odkazuje na obchodní podmínky zákazníka nebo třetí osoby, nevyjadřuje to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

2. Nabídka a uzavření smlouvy, vlastnosti zboží, Storno

2.1 Nabídky mohou být změněny a jsou nezávazné, nejsou-li výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují-li určitou lhůtu pro přijetí.

2.2 Zákazník je objednávkami vázán po dobu 14 dnů, počítáno od okamžiku, kdy prodávající objednávku obdržel, ledaže zákazník spolu s objednávkou stanovil kratší lhůtu pro přijetí.

2.3 Pro obsah smlouvy jsou rozhodující písemná smluvní ujednání, nabídka, písemné potvrzení zakázky, jakož i tyto smluvní podmínky. Neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. Ústní přísliby prodávajícího učiněné před uzavřením této smlouvy jsou právně nezávazné a ústní dohody smluvních stran se nahrazují písemnou smlouvou, pokud z nich vždy výslovně nevyplývá, že zůstávají i nadále závazné.

2.4 Smlouva je uzavřena podpisem smlouvy. Pokud by se mělo vystavit potvrzení zakázky, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy zákazník obdrží potvrzení zakázky.

2.5 Doplnění a změny uzavřených dohod, včetně těchto všeobecných smluvních podmínek, vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. S výjimkou jednatelů nebo prokuristů nejsou zaměstnanci prodávajícího oprávněni uzavírat ústní dohody, které se odchylují od písemného ujednání. Pro zachování písemné formy postačuje zaslání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, zejména faxem nebo e-mailem, je-li zasílána kopie podepsaného prohlášení.

2.6 Údaje prodávajícího týkající se předmětu dodávky nebo plnění (např. hmotnosti, rozměry, užitné hodnoty, zatížitelnost, tolerance a technické údaje), jakož i jeho znázornění (např. nákresy a vyobrazení) jsou pouze přibližné, pokud jeho použitelnost ke smlouvou stanovenému účelu nevyžaduje přesnou shodu. Nejedná se o zaručené vlastnosti, nýbrž o popis nebo označení dodávky nebo plnění. Běžné odchylky dané povahou činnosti a odchylky, které jsou důsledkem plnění právních předpisů nebo představují technická vylepšení, jakož i nahrazení konstrukčních dílů za díly stejné kvality jsou přípustné, pokud nemají negativní vliv na onu použitelnost ke smlouvou stanovenému účelu. Prohlášení týkající se vlastností a životnosti zboží, kterými se zákazníkovi přiznávají další práva nad rámec jeho zákonných nároků, představují záruku za vlastnosti nebo záruku životnosti podle § 443 německého občanského zákoníku pouze tehdy, pokud jsou takto výslovně označeny. Obsah produktových prospektů nepředstavuje závaznou informaci o vlastnostech zboží, údaje o cenách uvedené v cenících mohou být změněny.

2.7 Storno zakázky je možné bezplatně a bez udání důvodu do 2 týdnů před dohodnutým termínem dodání. Pokud je datum dodání uvedeno jako kalendářní týden, použije se pro výpočet lhůty první pracovní den kalendářního týdne. Pokud kupující zruší objednávku ve lhůtě dvou týdnů před dodáním (= potvrzený termín dodání), je splatný poplatek za zpracování ve výši 100 EUR a poplatek ve výši 15 % z čisté hodnoty zboží do 10 000 EUR, 30 % do 30 000 EUR a 60 % z čisté hodnoty zboží od 30 001 EUR. Toto nařízení se vztahuje na sériové výrobky a náhradní díly v odvětví umělecké a řemeslné výroby.

3. Dodací lhůta a prodlení s dodáním

3.1 Dodací lhůty jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou jako takové výslovně sjednány a takto označeny.

3.2 Pokud bylo sjednáno odeslání, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny k okamžiku předání zasilateli, dopravci nebo jiné třetí osobě pověřené přepravou.

3.3 Prodávající neodpovídá za nemožnost dodání nebo za průtahy s dodáním, pokud byly způsobeny vyšší mocí nebo jinými, v okamžiku uzavření smlouvy nepředvídatelnými událostmi (např. provozní poruchy všeho druhu, obtíže při obstarávání materiálu nebo energií, průtahy v souvislosti s dopravou, stávky, oprávněné výluky, nedostatek pracovních sil, energií nebo surovin, obtíže při obstarávání nezbytných úředních povolení, opatření úřadů nebo chybějící, nesprávné nebo pozdní zásobování ze strany dodavatelů), za které prodávající nemůže. Pokud takovéto události prodávajícímu podstatně ztíží nebo znemožní dodávku nebo plnění a překážka nemá jen dočasný charakter, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V případě dočasných překážek se dodací lhůty nebo lhůty k plnění prodlužují nebo se dodací termíny a termíny určené k plnění posouvají o dobu trvání překážky, k níž se přičítá i přiměřená dodatečná lhůta. Nelze-li z důvodu průtahů po zákazníkovi požadovat, aby dodávku nebo plnění převzal, má právo odstoupit od smlouvy, a to neprodleným písemným prohlášením vůči prodávajícímu.

3.4 Pokud se prodávající ocitne s nějakou dodávkou nebo plněním v prodlení nebo pokud se pro něj nějaká dodávka nebo plnění stane, lhostejno z jakého důvodu, nemožnou, je odpovědnost prodávajícího za škodu omezena podle ustanovení pod bodem 8 těchto všeobecných dodacích podmínek.

4. Dodání, přechod nebezpečí, odeslání, balení, pojištění a překážky při dodání

4.1 Dodání probíhá ze skladu, kde se nachází také místo plnění dodávky a eventuálního dodatečného plnění v souvislosti s uplatněním nároků z vadného plnění.

4.2 Zboží bude na žádost a náklady zákazníka odesláno do jiného místa určení (zasilatelská koupě). Není-li dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn sám určit způsob odeslání (zejména dopravce, způsob přepravy, obal). Dodání části plnění je přípustné, lze-li to po zákazníkovi požadovat. Prodávající pojistí zásilku proti krádeži, škodám způsobeným rozbitím, při dopravě, ohněm nebo vodou nebo proti jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovnou žádost zákazníka a na jeho náklady.

4.3 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na zákazníka nejpozději s předáním. V případě zasilatelské koupě však přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení zboží, jakož i nebezpečí z prodlení již předáním zboží zasilateli, dopravci nebo jiné osobě nebo jinému zařízení, jež je pověřeno přepravou. Pokud je sjednáno převzetí, je toto rozhodující pro přechod nebezpečí. Také v ostatním se na sjednané převzetí přiměřeně použijí zákonná ustanovení upravující smlouvu o dílo. Pokud je kupující v prodlení s přijetím, má to stejné účinky jako předání resp. převzetí.

4.4 Pokud je zboží připraveno k odeslání a dojde-li k průtahům s odesláním z důvodů, za které prodávající neodpovídá, přechází nebezpečí v okamžiku, kdy zákazník obdrží oznámení o odeslání. To platí také tehdy, dodává-li se část plnění nebo zavázal-li se prodávající ještě k jiným plněním (např. odeslání nebo instalace). To platí také v případě, že dodání bylo sjednáno s doložkou „uhrazená přeprava“.

4.5 Náklady na uskladnění po přechodu nebezpečí nese zákazník. Při uskladnění u prodávajícího činí náklady na uskladnění 0,25 % fakturované hodnoty skladovaných předmětů dodávky za každý uplynulý týden. Uplatnění a prokázání dalších nebo nižších nákladů spojených s uskladněním zůstává vyhrazeno.

5. Ceny a platby

5.1 Ceny se vztahují na plnění a dodávky v rozsahu uvedeném v potvrzení zakázky. Ceny se rozumí v eurech (EUR) ze závodu a je nutné k nim připočíst náklady na balení, zákonnou daň z přidané hodnoty, v případě exportních dodávek clo, jakož i poplatky a jiné veřejné odvody. Plnění nad rámec nebo zvláštní plnění jsou účtována zvlášť. Zejména náklady na instalaci, montáž, připojení, zkoušky funkčnosti, uvedení do provozu, zkušební provoz a/nebo školení personálu.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem (katalogové) ceny, pokud se po uzavření smlouvy navýší výrobní náklady a náklady na dodání v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá (např. zvýšení tarifů, zvýšení ceny materiálu, zvýšení daní atd.), a zákazník bude o navýšení ceny před dodáním včas informován. Pokud v průběhu jednoho roku nepřekročí celkové navýšení ceny 1 %, nedojde k navýšení ceny. Pokud je požadováno celkové navýšení ceny o více než 5 % ze sjednané čisté ceny zakázky, vyžaduje se pro částku přesahující 5 % souhlas zákazníka. Tento se považuje za udělený, pokud zákazník v případě navýšení přesahujícího 5 % nevyužije do 14 dnů od oznámení tohoto navýšení svého zvláštního výpovědního práva, které se mu tímto přiznává, a prodávající jej na to zvlášť upozornil, když mu navýšení oznamoval. Výpovědní doba v případě tohoto zvláštního výpovědního práva zákazníka činí jeden kalendářní měsíc ke konci měsíce.

5.3 Kupní cena je splatná a musí být zaplacena během 10 (deseti) dnů od vystavení faktury a dodání resp. převzetí zboží. Srážku lze provést pouze po předchozím písemném souhlasu. Prodávající je kdykoli oprávněn, a to i v rámci trvajícího obchodního vztahu, plnit zcela nebo zčásti pouze proti platbě předem. Odpovídající výhrada musí být učiněna nejpozději s potvrzením zakázky.

5.4 Po uplynutí výše uvedené lhůty k placení je zákazník v prodlení. Kupní cena se v průběhu prodlení úročí právě platnou zákonnou sazbou úroků z prodlení. Nebude-li tím kryta škoda vzniklá prodlením, je vyhrazeno právo uplatňovat ji. Vůči obchodníkům není nárok na obchodní úrok požadovaný ode dne splatnosti (§ 353 německého obchodního zákoníku) dotčen.

5.5 Zákazník může započíst pouze nesporné nebo pravomocně přiznané pohledávky a pouze pro takové pohledávky může uplatnit zadržovací právo. Postoupení nepeněžité pohledávky za prodávajícím vyžaduje ke své účinnosti našeho souhlasu.

5.6 Prodávající má právo provést nebo poskytnout ještě nevyřízené dodávky nebo plnění pouze proti platbě předem nebo poskytnutí jistoty, pokud se po uzavření smlouvy dozví o okolnostech, které jsou způsobilé podstatně snížit bonitu zákazníka a ohrožují úhradu nezaplacených pohledávek prodávajícího, vyplývajících z příslušného smluvního vztahu (včetně pohledávek z jiných jednotlivých zakázek, pro které platí stejná rámcová smlouva), zákazníkem.

6. Povinnost součinnosti při montáži

6.1 Před zahájením montážních prací je zákazník povinen poskytnout bez vyzvání potřebné informace týkající se umístění skrytých rozvodů elektřiny, plynu, vody nebo podobných systémů, jakož i nezbytné statické údaje.

6.2 Před zahájením instalace nebo montáže se musí veškeré vybavení a předměty potřebné pro započetí prací nacházet na místě instalace nebo montáže, a veškeré přípravné práce musí být natolik pokročilé, aby mohla instalace nebo montáž začít v dohodnutém termínu a proběhnout bez přerušení. Příjezdové cesty a místo instalace nebo montáže musí být vyrovnané a vyklizené.

6.3 Zákazník přebírá veškeré náklady na instalaci a montáž. Zákazník musí včas zajistit zejména tato plnění: všechny zemní, stavební a ostatní vedlejší práce v jiných oblastech včetně k tomu potřebných odborných a pomocných pracovních sil, stavební materiály a maziva, předměty a materiály potřebné k montáži a uvedení do provozu, jako jsou lešení, zvedací technika a jiná zařízení, paliva a maziva, energie a voda v místě použití včetně přípojek, vytápění a osvětlení, dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné prostory v místě montáže k úschově strojních součástí, aparatur, materiálu, nářadí atd. a přiměřené pracovní a pobytové prostory pro personál provádějící montáž včetně sanitárních zařízení přiměřených okolnostem; kromě toho má zákazník povinnost přijmout na staveništi taková opatření k ochraně našeho majetku a majetku personálu provádějícího montáž, jaká by přijal k ochraně vlastního majetku, ochranné oděvy a ochranná zařízení, která jsou vzhledem ke zvláštním okolnostem místa montáže nezbytná.

6.4 Bude-li o to zákazník požádán, je povinen neprodleně potvrdit délku pracovní doby personálu provádějícího montáž, jakož i dokončení instalace, montáže nebo uvedení do provozu.

7. Nároky zákazníka z odpovědnosti za vady

7.1 Práva zákazníka pro případ faktických a právních vad (včetně dodání jiné věci nebo menšího množství, jakož i nesprávné montáže nebo chybného návodu k montáži) se řídí zákonnými ustanoveními, není-li níže uvedeno jinak.

7.2 Záruční doba činí jeden rok od přechodu nebezpečí, není-li písemně dohodnuto jinak.

7.3 To neplatí pro nároky na náhradu škody způsobené zákazníkovi na životě, těle nebo zdraví nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností prodávajícího nebo jeho zástupců, které se promlčují podle zákonných ustanovení.

7.4 Dodané plnění je nutno neprodleně po dodání zákazníkovi nebo jím určené třetí osobě pečlivě prohlédnout. Ohledně zjevných vad nebo jiných vad, které by byly při neprodlené, pečlivé prohlídce seznatelné, platí, že je zákazník schválil, pokud prodávající neobdrží písemné oznámení o vadách během 7 (sedmi) pracovních dnů od dodání. Pokud jde o jiné vady, platí, že zákazník schválil předmět dodávky, pokud prodávající neobdrží písemné oznámení o vadách během 7 (sedmi) pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila; pokud byla vada při běžném užívání zjevná už k dřívějšímu okamžiku, je pro počátek lhůty pro vytknutí vad rozhodný tento dřívější okamžik. Neprovede-li zákazník neprodleně prohlídku zboží a oznámení vady, ztrácí všechna práva, která s vadou přímo či nepřímo souvisí.

7.5 Na žádost prodávajícího musí být údajně vadný předmět dodávky bezplatně zaslán zpět prodávajícímu. V případě oprávněně vytknuté vady uhradí prodávající náklady odpovídající nejlevnějšímu způsobu odeslání; to neplatí, pokud se tyto náklady navýší proto, že se předmět dodávky nachází na jiném místě, než je místo určené k jeho užívání.

7.6 Odpovědnost za vady zaniká, pokud zákazník bez souhlasu prodávajícího změní předmět dodávky nebo jej nechá změnit třetí osobou a odstranění vad se tím znemožní nebo nepřiměřeně ztíží. Zákazník nese v každém případě zvýšené náklady na odstranění vad vyvolané touto změnou.

7.7 Je-li v jednotlivém případě se zákazníkem dohodnuto dodání použitých věcí, je vyloučena jakákoliv odpovědnost za faktické vady.

8. Odpovědnost za škodu způsobenou zaviněně

8.1 Odpovědnost prodávajícího za škodu, bez ohledu na právní důvod vzniku, zejména způsobenou nemožností, prodlením, vadnou nebo nesprávnou dodávkou, porušením smlouvy, porušením povinností při vyjednávání o smlouvě a protiprávním jednáním, je, pokud přitom záleží na zavinění, omezena dle tohoto bodu 8.

8.2 Prodávající neodpovídá v případě prosté nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnými jsou v tomto ohledu absence právních vad a takových faktických vad, jejichž negativní vliv na funkčnost nebo použitelnost je vyšší než nepatrný, jakož i povinnosti poradenství, ochrany a péče, které mají zákazníkovi umožnit užívání předmětu dodávky  v souladu se smlouvou nebo jejichž účelem je ochrana zdraví nebo života zákazníkova personálu nebo ochrana jeho majetku před značnými škodami.

8.3 Pokud prodávající odpovídá za škodu dle bodu 8.1, omezuje se tato odpovědnost na škody, které prodávající při uzavření smlouvy předvídal jako možný následek porušení smlouvy nebo které při vynaložení obvyklé péče musel předvídat. Nepřímé škody a následné škody, které jsou následkem vad předmětu dodávky, se kromě toho nahrazují jen tehdy, pokud lze takové škody typicky očekávat, je-li předmět dodávky užíván k určenému účelu.

8.4 Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti se uplatní ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a jiných zástupců prodávajícího.

8.5 Pokud prodávající podává technické informace nebo poskytuje poradenství a tyto informace nebo poradenství nespadají do rozsahu dlužného plnění, k němuž se ve smlouvě zavázal, děje se tak bezplatně a za vyloučení jakékoliv odpovědnosti.

8.6 Omezení tohoto bodu 8 se nevztahuje na odpovědnost prodávajícího za úmyslné jednání, ze záruky za vlastnosti, za poškození života, těla nebo zdraví nebo dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

9. Výhrada vlastnického práva

9.1 Zboží, které dodal prodávající kupujícímu, zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, které v souladu s níže uvedenými ustanoveními vstupuje na jeho místo a podléhá výhradě vlastnického práva, se dále označuje jako „vyhrazené zboží“.

9.2 Zákazník je oprávněn zpracovat a zcizit vyhrazené zboží v běžném obchodním styku, dokud nenastane skutečnost rozhodná pro vymáhání práv ze zajištění. Zastavení nebo zajišťovací převod práva nejsou přípustné.

9.3 Pro případ, že bude vyhrazené zboží zákazníkem zpracováno, je dohodnuto, že zpracování probíhá jménem a na účet prodávajícího jako výrobce a prodávající přímo nabývá vlastnické právo nebo – pokud se při zpracování používá věcí několika vlastníků, nebo pokud je hodnota zpracované věci vyšší než hodnota vyhrazeného zboží – podíl (podílové spoluvlastnictví) na nově vytvořené věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě nově vytvořené věci. Pro případ, že by takové nabytí vlastnického práva u prodávajícího nemělo nastat, převádí zákazník již nyní své budoucí vlastnické právo – nebo ve výše uvedeném poměru – svůj spoluvlastnický podíl na nově vytvořené věci jako jistotu na prodávajícího. Pokud se vyhrazené zboží spojí s jinými věcmi do jediné věci nebo se smísí tak, že obnovení předešlého stavu není možné, a za hlavní věc se považuje jiná věc, převede prodávající, pokud mu hlavní věc patří, na kupujícího spoluvlastnický podíl na jediné věci v poměru uvedeném v bodě 9.3.

9.4 Pro případ dalšího zcizení vyhrazeného zboží postupuje kupující prodávajícímu již nyní jako jistotu své pohledávky za nabyvatelem z tohoto vzniklé – v případě spoluvlastnického podílu prodávajícího na vyhrazeném zboží v části odpovídající spoluvlastnickému podílu. Totéž platí i pro jiné pohledávky, které vstupují na místo vyhrazeného zboží nebo jinak vznikají ve vztahu k vyhrazenému zboží, jako např. nároky z pojistných smluv nebo nároky z protiprávního jednání při ztrátě nebo zničení. Kupující smí tyto pohledávky postoupené prodávajícímu inkasovat vlastním jménem, dokud prodávající toto zmocnění neodvolá. Prodávající smí toto zmocnění k inkasu odvolat pouze v případě, že nastane skutečnost rozhodná pro vymáhání práv ze zajištění.

9.5 Pokud si třetí osoba činí nárok na vyhrazené zboží, upozorní zákazník neprodleně na vlastnické právo prodávajícího a tohoto o tom neprodleně vyrozumí, aby mu umožnil prosadit jeho vlastnická práva. Pokud třetí osoba není schopna uhradit prodávajícímu soudní nebo mimosoudní náklady, které v této souvislosti vzniknou, ručí za ně prodávajícímu zákazník.

9.6 Prodávající uvolní vyhrazené zboží, jakož i věci či pohledávky, které vstupují na jeho místo, pokud jeho hodnota překročí výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. Volba, které věci budou následně uvolněny, náleží prodávajícímu.

9.7 Pokud je zákazník v prodlení s platbou, má prodávající v případě odstoupení právo požadovat, aby zákazník vydal vyhrazené zboží, a to na své náklady.

10. Práva k duševnímu vlastnictví

10.1 Prodávající si vyhrazuje, že veškerá jím provedená resp. poskytnutá plnění, zejména vytvořené programy, nákresy a další podklady, zůstávají se všemi právy jeho neomezeným majetkem, a to i tehdy, byly-li předány zákazníkovi. V tomto ohledu jsou zákazníkovi svěřeny ve smyslu § 18 německého zákona proti nekalé soutěži. Změny plánů, návrhů atd. může provádět pouze prodávající. Převod užívacích práv k tomu, co je nezbytné pro splnění smlouvy, a bez ohledu na to, zda zvláštní práva z duševního vlastnictví (např. autorská práva) existují či nikoli, vyžaduje výslovné písemné ujednání. Zákazník se zavazuje zdržet se všech způsobů jakéhokoliv jiného užití, zejména rozmnožování a rozšiřování, předání třetí osobě nebo přímé nebo nepřímé reprodukce, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy.

10.2 Má se za to, že zákazník porušil povinnosti podle bodu 10.1, pokud pořádá výstavy nebo akce, které se v podstatě shodují s plány a koncepty prodávajícího. Právo zákazníka prokázat opak tím není dotčeno.

10.3 V případě porušení povinností uvedených v bodě 10.1 má prodávající přinejmenším nárok na dodatečnou úhradu za plánovací, projektové a koncepční práce. Nároky na náhradu škody, která tím není kryta, nejsou dotčeny. Právo zákazníka prokázat, že škoda nevznikla nebo nevznikla v uvedené výši, tím není dotčeno.

10.4 Nebude-li smlouva uzavřena, musí být prodávajícímu neprodleně vráceny nákresy a podklady a další plnění, která již byla poskytnuta.

10.5 Podklady a další plnění mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze se souhlasem prodávajícího. V případě porušení tohoto ustanovení je zákazník povinen osvobodit prodávajícího od nároků třetí osoby.

10.6 Pokud zákazník předá materiály nebo podklady pro výrobu předmětu smlouvy, odpovídá zákazník za to, že výroba a dodání prací provedených na základě jeho podkladů neporuší práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající není povinen přezkoumávat, zda údaje a podklady, které zákazník předal k výrobě a dodání, porušují práva třetích osob z duševního vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že prodávajícího okamžitě osvobodí od všech případných nároků třetích osob na náhradu škody a uhradí škodu způsobenou porušením práv z duševního vlastnictví a zaplatí zálohy, pokud jsou požadovány.

11. Rozhodné právo, místo plnění, sudiště, závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva se řídí výlučně německým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

11.2 Místem plnění, a to i pro platby zákazníka, je sídlo prodávajícího.

11.3 Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštní majetkovou formou veřejnoprávní povahy nebo pokud nemá obecný soud ve Spolkové republice Německo, je Rosenheim podle volby prodávajícího sudištěm pro všechny spory mezi prodávajícím a zákazníkem vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu. Pro žaloby proti prodávajícímu je však Rosenheim v těchto případech výlučným sudištěm.

11.4 Pokud by nějaké ustanovení těchto smluvních podmínek bylo nebo by se stalo neúčinným, zůstává přesto účinnost smlouvy o dodání a ostatní ustanovení těchto smluvních podmínek nedotčena. Pokud je nějaké ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných smluvních podmínek neúčinné nebo vykazuje mezery v úpravě, považuje se pro vyplnění těchto mezer za dohodnutou ta právně účinná úprava, na které by se smluvní partneři vzhledem k hospodářským cílům smlouvy a účelu těchto všeobecných dodacích podmínek shodli, pokud by o mezeře v úpravě věděli.

General Conditions of Sale of Helmut Rohde GmbH Date: 04/2021